Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Aktualności

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni

 Kraków 27-05-2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie informuje,
że  na podstawie § 67 ust.1  Statutu Spółdzielni , Walne Zgromadzenie,  odbyło się w dniu 24 maja 2024 roku o godz. 1700 w hali sportowo – widowiskowej przy III Liceum Ogólnokształcącym z siedzibą os. Wysokie 6, Kraków.

 Walne Zgromadzenie obradowało na podstawie  przyjętego Porządk Obrad.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz/.
 4. Wybór komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności WZ.
 6. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2023 rok – podjęcie uchwały.
 10. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia w 2023 roku.
 11. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków z lustracji SM „Mistrzejowice-Północ” w latach 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycji w os. Piastów 42A.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok – podjęcie uchwały.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwał.
 15. Podział nadwyżki bilansowej za 2023 rok – podjęcie uchwał.
 16. Podział nadwyżki bilansowej za realizację inwestycji w os. Piastów 42A – podjęcie uchwały.
 17. Informacja o planie remontów na 2024 rok.
 18. Zbycie na rzecz Gminy działki nr 209/39 obręb 1 jednostka ewidencyjna Kraków -Nowa Huta – podjęcie uchwały.
 19. Dyskusja – wnioski.
 20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 21. Zamknięcie obrad.

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.  Materiały po opracowaniu będą dostępne na stronie internetowej dla członków spółdzielni po zalogowaniu się - sprawdz swoje rachunki - biblioteka.


Komunikaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” zawiadamia Mieszkańców, że w dniu

31.05.2024r. (piątek ) Spółdzielnia będzie nieczynna.

W razie awarii wind należy dzwonić pod numery Pogotowia Dźwigowego „WT-LIFT” : 798682615  (czynne całą dobę).

W razie pozostałych awarii należy dzwonić pod numery Pogotowia Awaryjnego „KRAKOPOL :

12 640-21-90 lub 603 286 333 (czynne całą dobę).


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ” w Krakowie informuje o możliwości zakupu płytek chodnikowych betonowych z rozbiórki o wymiarach 50x50x6cm w cenie 5 zł brutto za 1 sztukę.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12-648-58-75.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” informuje, że posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy w os. Bohaterów Września 39  o powierzchni 142,41 m2.  Lokal można oglądać po telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu 12 6485875 w. 15.

Przedstawiamy Państwu kolejną Edycję  Budżetu Obywatelskiego 2023 .

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Planty Mistrzejowickie

Krótki opis projektu

Budowa małej tężni solankowej na terenie Plant Mistrzejowickich. Powietrze, wokół tężni jest nasycone cennymi mikroelementami, stosuje się je w różnego rodzaju kuracjach. Korzystanie z nich ma na celu poprawienie kondycji naszego organizmu.

Opis projektu

Mikroklimat wytwarzany przez tężnie jest więc zbliżony do tego, którego zażywamy podczas nadmorskich podróży. Godzinny spacer przy tężni solankowej to dawka jodu, która odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem. Tego rodzaju wzbogacone powietrze jest szczególnie wskazane dla osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, dla palaczy, osób pracujących w znacznym zapyleniu i wysokiej temperaturze. Pozytywny wpływ odczują również osoby na co dzień pracujące głosem. Wspiera on leczenie chorób dróg oddechowych, a także pomaga oczyścić drogi oddechowe z szeregu zanieczyszczeń, jakie codziennie wdychamy, szczególnie smogu. Powstanie tężni jest niezbędne ze względu na zły stan powietrza w Krakowie, który wymaga troski i podjęcia wszelkich działań wspierających zdrowie mieszkańców w szczególności w zakresie chorób układu oddechowego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane potrzeby mieszkańców Mistrzejowic. Tężnie solankowe cieszą się ogromną popularnością wśród wszystkich mieszkańców dużych miast. Tężnie, które powstały już na terenie Krakowa są bardzo oblegane, dodatkowo ich umiejscowienie sprawia, że nie wszyscy mieszkańcy mogą z nich skorzystać choćby nawet z uwagi na utrudniony dojazd. Dlatego tak istotne jest, aby powstawały kolejne obiekty tego typu.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie projektu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń. 50 000,00 PLN
Realizacja Budowa tężni zgodnie z projektem. 1 470 000,00 PLN
    1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie projektu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń. 2024
Realizacja Budowa tężni zgodnie z projektem. 2025
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej tężni solankowej oraz zagospodarowanie jej otoczenia na terenie Plant Mistrzejowqickich. Specyficzny leczniczy mikroklimat, zielone otoczenie oraz mała architektura pozytywnie wpłyną na atrakcyjność dzielnicy XV Mistrzejowice oraz przyczynią się do poprawy zdrowia Mieszkańców.

Kraków 3 marca 2023 r.

W dniu 2 marca 2023 ukazały się nowe taryfy opłat za ciepło dostarczane do mieszkań w budynkach wielorodzinnych na podstawie znowelizowanej z dnia 13.02.2023 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w zwiazku z sytuacją na rynku paliw opracowane przez MPEC w Krakowie.

Zgodnie z przekazaną taryfą wzrost ceny za 1 MW netto w stosunku do września 2022 wynosi 37% a 1 GJ - 33 %.  Podatek Vat od 1.01.2023 jest w wysokości 23 % co powoduje dalszy wzrost kosztów ponoszonych na zakup ciepła w stosunku do roku 2022 o 18%.

Zgodnie z nowymi taryfami zostaną ponownie przeliczone dla Naszych Mieszkańców opłaty czynszowe, w których zostaną obniżone zaliczki na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Nowe opłaty będą obowiązywać od 1 marca 2023 roku. Zostaną dostarczone do Państwa mieszkań do dnia 10 marca 2023.

 

 

 


Zasady obsługi mieszkańców

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 1. Usterki można zgłaszać osobiście.
 2. Korespondencję papierową do Spółdzielni prosimy wrzucać do skrzynki na listy przy wejściu do Spółdzielni.
 3. Spotkanie z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej jest możliwe w każdy wtorek po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, dzwoniąc na numer sekretariatu. Osoba umawiająca się na spotkanie w celu skrócenia załatwienia sprawy powinna podać temat rozmowy. Umożliwi to przygotowanie się do rozmowy członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli sprawa nie wymaga bezpośredniego kontaktu, sprawy załatwiamy telefoncznie.

Kontakt do Spółdzielni:

 • sekretariat: 12 648-58-75
 • zgłaszanie usterek i awarii: 12 648-25-59
 • dział członkowski: 12 648-23-19
 • email: sekretariat@sm-mp.pl (w mailu prosimy podać adres oraz numer telefonu do kontaktu celem weryfikacji osoby której udzielamy informację)
 • Pogotowie dźwigowe: 12 415-33-00
 • Pogotowie awaryjne: 12 640-21-90 lub 603 286 333
 • SANEPID ul. Makuszyńskiego: 12 644-91-33

Wszelkie rozliczenia ze spółdzienią pomiędzy użytkownikami lokali są zamieszczone w "e-kartotece" - sprawdz swoje rachunki.  W zakładkce dokumenty - biblioteka  publikowane są protokoły i uchwały spółdzielni.  Jest to strefa dostępna tylko po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła.

Użytkownicy lokali winni zgłosić się osobiście po login i hasło do spółdzielni.

Z dniem 30 grudzień 2022 roku kasa spółdzielni została zlikwidowana.

Godziny Pracy Spółdzielni: Poniedziałek, środa, czwartek - 700-1500, wtorek 700-1700, piątek 700-1300.

 WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ ZE SPÓŁDZIELNI DOSTARCZAMY DO SKRZYNEK LUB NA ADRESY MAILOWE PODANE W SPÓŁDZIELNI.


Zasady doręczania korespondencji.

Zasady doręczania korespondencji.

W związku z rejestracją w dniu 2.08.2018 zmian statutu przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2018 informujemy. że wszelka korespondencja, rozliczenia mediów oraz zmiany opłat  będzą wrzucana do skrzynek pocztowych zgodnie z § 19 Statutu.

Osoby które złożyły w spółdzielni adresy do korespondencji będę obciążane kosztami korespondencji § 19 ust 3 Statutu.

Każda osoba mająca prawo do lokalu w Spółdzielni może złożyć Oświadczenie w obecności pracownika Spółdzielni dotyczące dostarczania korespondencji drogą mailową. Po złożeniu oświadczenia wszelka korespondencja będzie przesyłana mailem. Oświadczenie winno być złożone osobiście w celu weryfiakcji osoby składającej dyspozycję.
Wzór oświadczenia do druku.


30 lecie Spółdzielni

W październiku 2020 roku Nasza Spółdzielnia obchodziła Jubileusz 30 lecia.

W związku z sytuacja epidemiologiczną Ognisko TKKF „APOLLO”  dla mieszkańców zorganizowało szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

 


Zasady segregacji odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie

 informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku, od 1 kwietnia 2019 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów komunalnych.

W związku z powyższą zmianą, segregacja odpadów komunalnych od dnia 1 kwietnia 2019 roku będzie wyglądała następująco :

 • Kontener niebieski – papier i tektura : opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi u ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy.
 • Kontener żółty – metale i tworzywa sztuczne : plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach spożywczych, plastikowe worki, reklamówki, opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach), puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny, styropian(niebudowlany)
 • Kontener zielony – szkło :szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Pojemnik brązowy – bio odpady : odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia(bez mięsa i kości), fusy po kawie i herbacie.
 • Kontener szary : pozostałe odpady zmieszane : zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i chusteczki papierowe, papier lakierowany i powleczony folią, art. Higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości.

 Informujemy, że MPO i Straż Miejska przeprowadza kontrole prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Brak selekcji spowoduje podwyższenie opłat przez MPO za wywóz nieczystości tzn. jak za odpady nie selekcjonowane, na które Spółdzielnia nie będzie miała wpływu.

Aby uniknąć podwyższenia opłat zwracamy się do Państwa o sumienne segregowanie opadów komunalnych według nowych zasad.


Harmonogram wywozu rzeczy nietypowych

HARMONOGRAM WYWOZU RZECZY NIETYPOWYCH PRZEZ MPO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„MISTRZEJOWICE – PÓŁNOC” odbywa się W KAŻDĄ I i III ŚRODĘ MIESIĄCA

Prosimy o składanie rzeczy nietypowych przy altanach śmietnikowych lub w komorach zsypowych na dwa dni przed wyznaczonym terminem ich wywozu.


Otwarcie lamusowni

W Krakowie dniu 9.06.2011r. została otwarta LAMUSOWNIA – punkt w którym mieszkańcy mogą pozbywać się nietypowych odpadów.

Nowo wybudowana lamusownia mieści się w sąsiedztwie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Nowohuckiej 1D. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 18, a w soboty w godz. 7.30 – 15.30.

Od mieszkańców Krakowa (osób prywatnych) odpady są odbierane bezpłatnie, ustalono jednak limity: jednorazowo oddać można do 100 kg zwykłych odpadów (np. starych mebli czy surowców wtórnych), do 20 kg odpadów niebezpiecznych oraz 15 litrów odpadów ciekłych; ponadto odpady tego samego rodzaju można dostarczyć maksymalnie dwa razy w miesiącu. Z lamusowi mogą też korzystać przedsiębiorcy, ale już nie bezpłatnie (cennik dostępny jest na stronie www.mpo.krakow.pl).

W lamusowni przyjmowane są:

 • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wanny, drewno itp.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, komputery itp.)
 • surowce wtórne (tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło)
 • baterie, akumulatory, świetlówki,
 • odpady niebezpieczne (odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, smary, opakowania po farbach itp.)
 • oleje odpadowe i tłuszcze jadalne,
 • gruz ceglany i odpady z betonu (w workach),
 • zużyte opony

W lamusowni NIE są natomiast przyjmowane:

 • zwykłe śmieci komunalne,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane zawierające azbest, papy, smoły itp.

Informacja w sprawie budowy III wyjazdu z os. Bohaterów Września.

I N F O R M A C J A,

Informujemy wszystkich członków spółdzielni, że spółdzielnia w dniu 15 listopada 2010 złożyła petycję do Rady Dzielnicy XV w sprawie budowy

dodatkowego trzeciego wyjazdu z osiedla Bohaterów Września.

W związku z rozbudową osiedla przy Urzędzie Skarbowym ulica Piasta Kołodzieja jest notoryczne zakorkowana. Budowa trzeciego wyjazdu znacznie usprawni ruch samochodowy w tym rejonie. O losach petycji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pzrzedstawiamy Państwu korespondencję w tej sprawie.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ