Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Opłaty czynszowe

Kraków, dnia 07.09.2021r

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie informuje o możliwości rezygnacji z otrzymywania papierowej książeczki opłat czynszowych, w szczególności wszystkim osobom które dokonują płatności elektronicznych np. przez Internet.

W związku z powyższym zwracamy się aby osoby zainteresowane rezygnacją z papierowej książeczki opłat czynszowych dostarczyły do skrzynki Spółdzielni lub przesłały na adres mailowy: sekretariat@sm-mp.pl pisemne oświadczenie o rezygnacji.

Oświadczenie można tu wydrukować.

Mieszkańcy którzy przedłożą oświadczenie nie będą mieli drukowanej książeczki.


OPŁATY CZYNSZOWE należy wpłacać na konto Bank KBS 82 8591 0007 1020 0054 5631 0032 .

W roku 2023 opłaty wynoszą:

  1. Opłata eksploatacyjna na podstawie uchwały Rady Nadzorczej  indywidualnie dla poszczególnych nieruchomości od 2,00 zł/mdo 3,90 zł/m2/ miesiąc.
  2. Opłata eksploatacyjna dla garaży w budynkach mieszkalnych od 3,10 zł/mdo 3,30 zł/mna miesiąc w zależności od tego w którym budynku garaż jest usytuowany.
  3. Opłata na fundusz remontowy nieruchomości i dla garaży w budynkach mieszkalnych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej indywidualnie dla poszczególnych nieruchomości  od 0,80 zł/m2 do 3,20 zł/m2/miesiąc. Na wniosek mieszkańców opłaty są zróżnicowane
  4. Opłata za eksploatację dźwigów od osoby na miesiąc od 8 do 13 zł na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.
  5. Opłata z tytułu podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne i garaże ustalana jest na podstawie decyzji Urzędu Miasta Krakowa.
  6. Opłata za punkt świetlny w piwnicy i w pomieszczeniu dodatkowym 1,80 zł/m-c/netto/ - na podstawie decyzji Zarządu SM"M-P" z dnia 1.01.2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/2008 Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2008 r od dnia 1.05.2009 obowiązują indywidualne zaliczki na koszty centralnego ogrzewania dla poszczególnych mieszkań.

Obowiązujące  opłaty niezależne od spółdzielni:

  1. Za 1 m3 wody i odprowadzenie ścieków - 12,33 zł, taryfa obowiązująca w Gminie Miejskiej Kraków.

2. Od 1 lipca 2022 na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr  LXXXIII/2354/22  z dnia 27 kwietnia 2022, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27,00 złoty za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono wysokość miesięcznej stawki podwyższonej, która wynosi 54,00 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Opłatę należy wnosić do 25-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Od nieterminowych opłat na podstawie statutu naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Od  5 października  2023  odsetki wynoszą 11,25  % w skali roku.

 


I N F O R M A C J A

Informuje, że w przypadku niskich dochodów przypadających na jednego członka rodziny można starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 Wnioski w tej sprawie przyjmuje Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa procedura SO-15.

 os. Teatralne 24 Telefon: 12 430-45-46

 Kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego

– dodatek przysługuje gdy średni miesięczny dochód brutto, na jednego członka rodziny zamieszkałego we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskany w okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku nie był wyższy niż:

 W rodzinie jednoosobowej – kwota dochodu: 2 862,19 zł/ miesiąc

 W rodzinie wieloosobowej – kwota dochodu: 2 146,64 zł/ miesiąc

Dodatkowym kryterium jest powierzchnia użytkowa lokalu.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ