Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Aktualności

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni

Kraków, dnia 19.05.2023r

 


Kraków 27-04-2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie informuje,
że działając na podstawie § 67 ust.1  Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 26 maja 2023 roku o godz. 1700 w hali sportowo – widowiskowej przy III Liceum Ogólnokształcącym z siedzibą os. Wysokie 6, Kraków.

zarwierdzony Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia  w dniu 26.05.2023 roku

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania /Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz/.
 4. Wybór komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności WZ.
 6. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 7. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026-podjęcie uchwały.
 8. Sporządzenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2022 rok – podjęcie uchwały.
 11. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.
 12. Przedstawienie informacji o wnioskach z lustracji SM „Mistrzejowice-Północ” w latach 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycji w os. Piastów 42A.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok – podjęcie uchwały.
 15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwał.
 16. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 – podjęcie uchwały.
 17. Przedstawienie programu montażu fotowoltaiki – podjęcie uchwały.
 18. Uchwalenie zmian statutu – podjęcie uchwały.
 19. Podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok – podjęcie uchwały.
 20. Podział nadwyżki bilansowej za realizację inwestycji w os. Piastów 42A – podjęcie uchwały.
 21. Informacja o planie remontów na 2023 rok.
 22. Wybory delegatów Spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie – podjęcie uchwały.
 23. Dyskusja – wnioski.
 24. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 25. Zamknięcie obrad.

 Protokół oraz podjęte uchwały znajdują się w zakładce sprawdz swoje rachunki - biblioteka - po zalogowaniu się.


Komunikaty

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” informuje, że posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy w os. Bohaterów Września 39  o powierzchni 142,41 m2.  Lokal można oglądać po telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu 12 6485875 w. 15.


Kraków 3 marca 2023 r.

W dniu 2 marca 2023 ukazały się nowe taryfy opłat za ciepło dostarczane do mieszkań w budynkach wielorodzinnych na podstawie znowelizowanej z dnia 13.02.2023 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w zwiazku z sytuacją na rynku paliw opracowane przez MPEC w Krakowie.

Zgodnie z przekazaną taryfą wzrost ceny za 1 MW netto w stosunku do września 2022 wynosi 37% a 1 GJ - 33 %.  Podatek Vat od 1.01.2023 jest w wysokości 23 % co powoduje dalszy wzrost kosztów ponoszonych na zakup ciepła w stosunku do roku 2022 o 18%.

Zgodnie z nowymi taryfami zostaną ponownie przeliczone dla Naszych Mieszkańców opłaty czynszowe, w których zostaną obniżone zaliczki na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Nowe opłaty będą obowiązywać od 1 marca 2023 roku. Zostaną dostarczone do Państwa mieszkań do dnia 10 marca 2023.

 

 

Kraków 24 lutego 2023 r.

Informacja dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ”.

Dotyczy kosztów ciepła systemowego dostarczanego do budynków Spółdzielni.

 Pomimo przyjętej ustawy, w której Sejm przyjął rozwiązanie, że cena ciepła nie może wzrosnąć średnio więcej niż 40% w stosunku do ceny z końca września 2022 roku, obliczone stawki na ciepło zmniejszą się nieznacznie. Powodem jest wzrost stawki VAT od 1 stycznia 2023 z 5 do 23 %, co daje dalszy wzrost o 18% ceny ciepła. W konsekwencji rachunki wzrosną o 58 %.  

Zarząd Spółdzielni przygotował APEL do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przywrócenia 5 % VAT-u na ciepło systemowe tak jak to było w 2022 roku.

Prosimy Państwa o podpisanie się pod APELEM przygotowanym przez Zarząd.  Apel jest do wglądu

w administracji spółdzielni, gdzie można złożyć pod nim podpis. Podpisy mogą składać wszystkie dorosłe osoby zamieszkałe w budynkach Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni w dziale administracji w terminie do 17 marca 2023 roku.

Wejście do administracji od strony dziedzińca.

 

Treść  APELU.

Szanowny Pan,
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

A P E L

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice- Północ” w Krakowie, w imieniu mieszkańców i  własnym, zwraca się do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o przywrócenie 5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe, tj. do takiej, która obowiązywała do grudnia ubiegłego roku, czyli do minimalnego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską wynoszącego 5%.  Z zaniepokojeniem obserwujemy sytuację gospodarczą naszego kraju i niestety docierają do nas niepokojące symptomy spadku poziomu warunków życia naszych mieszkańców, zwłaszcza w kwestii ekonomicznej. Głównym tego powodem jest bardzo wysoka inflacja , wzrost kosztów cen żywności,  a w szczególności drastycznie rosnące ceny energii elektrycznej , gazu i energii cieplnej (ok. 40 %).  Wzrost kosztów energii wymusza podwyżki opłat mieszkaniowych, co powoduje lawinowy wzrost kosztów utrzymania. Aby zapobiec postępującemu procesowi ubożenia zwłaszcza energetycznego, społeczeństwa konieczne jest podjęcie zdecydowanych i szybkich kroków.

Pragniemy podkreślić, że z unijnej Dyrektywy 2006/112 wynika, że minimalna stawka VAT za ciepło, energię i gaz może wynosić 5 % i z obniżki tej korzysta większość państw europejskich, nawet te, których sytuacja ekonomiczna jest nieporównywalnie lepsza od tej w naszym kraju.       Na przykład stawki VAT energii i gazu obowiązujące w 2023 roku w takich krajach jak Niemcy 7%, Belgia 6% czy Hiszpania 5 %.

Obywatele Polski są świadomi faktu, że obniżenie podatku VAT na ciepło systemowe spowoduje znaczne pomniejszenie wpływów do budżetu naszego kraju, niemniej jednak są także świadomi, że budżet Polski zasilany jest olbrzymimi wpłatami z uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które tylko w 2022 roku wyniosły 23 mld złotych. Niestety olbrzymie przychody Polski z emisji CO2 są po części przyczyną wzrostu cen tejże energii.

Obniżenie wysokości podatku VAT na ciepło systemowe leży w gestii polskiego Rządu, dlatego licząc na zrozumienie Zarząd Spółdzielni apeluje o udzielenie pomocy Polakom, pokazanie, że los milionów rodzin nie jest rządzącym obojętny, że w ławach Parlamentu zasiadają osoby odpowiedzialne i wrażliwe na problemy naszych mieszkańców.

Z poważaniem Mieszkańcy i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice- Północ”

 

W załączeniu do prośby dołączmy listę poparcia podpisaną przez ……….. Naszych Mieszkańców.

Listę podpisało ponad 800 osób.

Odpowiedź

 

 


Zasady obsługi mieszkańców

W związku z utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego, ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 1. Usterki można zgłaszać osobiście. W pomieszczeniu mistrzów może znajdować się 1 osoba.
 2. Korespondencję papierową do Spółdzielni prosimy wrzucać do skrzynki na listy przy wejściu do Spółdzielni.
 3. Kasa Spółdzielni jest nie czynna od 30 grudnia 2022 r.
 4. Spotkanie z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej jest możliwe w każdy wtorek po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, dzwoniąc na numer sekretariatu. Osoba umawiająca się na spotkanie w celu skrócenia załatwienia sprawy powinna podać temat rozmowy. Umożliwi to przygotowanie się do rozmowy członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli sprawa nie wymaga bezpośredniego kontaktu, sprawy załatwiamy telefoncznie.

 Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 • sekretariat: 12 648-58-75
 • zgłaszanie usterek i awarii: 12 648-25-59
 • dział członkowski: 12 648-23-19
 • email: sekretariat@sm-mp.pl (w mailu prosimy podać adres oraz numer telefonu do kontaktu celem weryfikacji osoby której udzielamy informację)
 • Pogotowie dźwigowe: 12 415-33-00
 • Pogotowie awaryjne: 12 640-21-90 lub 603 286 333
 • SANEPID ul. Makuszyńskiego: 12 644-91-33

Wszelkie rozliczenia ze spółdzienią pomiędzy użytkownikami lokali są zamieszczone w "e-kartotece" - sprawdz swoje rachunki.  W zakładkce dokumenty - biblioteka  publikowane są protokoły i uchwały spółdzielni.  Jest to strefa dostępna tylko po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła.

Użytkownicy lokali winni zgłosić się osobiście po login i hasło do spółdzielni.

Z dniem 30 grudzień 2022 roku kasa spółdzielni została zamknięta.

Godziny Pracy Spółdzielni: Poniedziałek, środa, czwartek - 700-1500, wtorek 700-1700, piątek 700-1300.

 WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ ZE SPÓŁDZIELNI DOSTARCZAMY DO SKRZYNEK LUB NA ADRESY MAILOWE PODANE W SPÓŁDZIELNI.


Zasady doręczania korespondencji.

Zasady doręczania korespondencji.

W związku z rejestracją w dniu 2.08.2018 zmian statutu przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2018 informujemy. że wszelka korespondencja, rozliczenia mediów oraz zmiany opłat  będzą wrzucana do skrzynek pocztowych zgodnie z § 19 Statutu.

Osoby które złożyły w spółdzielni adresy do korespondencji będę obciążane kosztami korespondencji § 19 ust 3 Statutu.

Każda osoba mająca prawo do lokalu w Spółdzielni może złożyć Oświadczenie w obecności pracownika Spółdzielni dotyczące dostarczania korespondencji drogą mailową. Po złożeniu oświadczenia wszelka korespondencja będzie przesyłana mailem. Oświadczenie winno być złożone osobiście w celu weryfiakcji osoby składającej dyspozycję.
Wzór oświadczenia do druku.


30 lecie Spółdzielni

W październiku 2020 roku Nasza Spółdzielnia obchodziła Jubileusz 30 lecia.

W związku z sytuacja epidemiologiczną Ognisko TKKF „APOLLO”  dla mieszkańców zorganizowało szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

 


Zasady segregacji odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie

 informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku, od 1 kwietnia 2019 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów komunalnych.

W związku z powyższą zmianą, segregacja odpadów komunalnych od dnia 1 kwietnia 2019 roku będzie wyglądała następująco :

 • Kontener niebieski – papier i tektura : opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi u ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy.
 • Kontener żółty – metale i tworzywa sztuczne : plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach spożywczych, plastikowe worki, reklamówki, opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach), puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny, styropian(niebudowlany)
 • Kontener zielony – szkło :szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Pojemnik brązowy – bio odpady : odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia(bez mięsa i kości), fusy po kawie i herbacie.
 • Kontener szary : pozostałe odpady zmieszane : zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i chusteczki papierowe, papier lakierowany i powleczony folią, art. Higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości.

 Informujemy, że MPO i Straż Miejska przeprowadza kontrole prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Brak selekcji spowoduje podwyższenie opłat przez MPO za wywóz nieczystości tzn. jak za odpady nie selekcjonowane, na które Spółdzielnia nie będzie miała wpływu.

Aby uniknąć podwyższenia opłat zwracamy się do Państwa o sumienne segregowanie opadów komunalnych według nowych zasad.


Harmonogram wywozu rzeczy nietypowych

HARMONOGRAM WYWOZU RZECZY NIETYPOWYCH PRZEZ MPO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„MISTRZEJOWICE – PÓŁNOC” odbywa się W KAŻDĄ I i III ŚRODĘ MIESIĄCA

Prosimy o składanie rzeczy nietypowych przy altanach śmietnikowych lub w komorach zsypowych na dwa dni przed wyznaczonym terminem ich wywozu.


Otwarcie lamusowni

W Krakowie dniu 9.06.2011r. została otwarta LAMUSOWNIA – punkt w którym mieszkańcy mogą pozbywać się nietypowych odpadów.

Nowo wybudowana lamusownia mieści się w sąsiedztwie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Nowohuckiej 1D. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 18, a w soboty w godz. 7.30 – 15.30.

Od mieszkańców Krakowa (osób prywatnych) odpady są odbierane bezpłatnie, ustalono jednak limity: jednorazowo oddać można do 100 kg zwykłych odpadów (np. starych mebli czy surowców wtórnych), do 20 kg odpadów niebezpiecznych oraz 15 litrów odpadów ciekłych; ponadto odpady tego samego rodzaju można dostarczyć maksymalnie dwa razy w miesiącu. Z lamusowi mogą też korzystać przedsiębiorcy, ale już nie bezpłatnie (cennik dostępny jest na stronie www.mpo.krakow.pl).

W lamusowni przyjmowane są:

 • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wanny, drewno itp.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, komputery itp.)
 • surowce wtórne (tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło)
 • baterie, akumulatory, świetlówki,
 • odpady niebezpieczne (odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, smary, opakowania po farbach itp.)
 • oleje odpadowe i tłuszcze jadalne,
 • gruz ceglany i odpady z betonu (w workach),
 • zużyte opony

W lamusowni NIE są natomiast przyjmowane:

 • zwykłe śmieci komunalne,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane zawierające azbest, papy, smoły itp.

Informacja w sprawie budowy III wyjazdu z os. Bohaterów Września.

I N F O R M A C J A,

Informujemy wszystkich członków spółdzielni, że spółdzielnia w dniu 15 listopada 2010 złożyła petycję do Rady Dzielnicy XV w sprawie budowy

dodatkowego trzeciego wyjazdu z osiedla Bohaterów Września.

W związku z rozbudową osiedla przy Urzędzie Skarbowym ulica Piasta Kołodzieja jest notoryczne zakorkowana. Budowa trzeciego wyjazdu znacznie usprawni ruch samochodowy w tym rejonie. O losach petycji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pzrzedstawiamy Państwu korespondencję w tej sprawie.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ