Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Opłaty czynszowe

Kraków, dnia 07.09.2021r

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie informuje o możliwości rezygnacji z otrzymywania papierowej książeczki opłat czynszowych, w szczególności wszystkim osobom które dokonują płatności elektronicznych np. przez Internet.

W związku z powyższym zwracamy się aby osoby zainteresowane rezygnacją z papierowej książeczki opłat czynszowych dostarczyły do skrzynki Spółdzielni lub przesłały na adres mailowy: sekretariat@sm-mp.pl pisemne oświadczenie o rezygnacji.

Oświadczenie można tu wydrukować.

Mieszkańcy którzy przedłożą oświadczenie nie będą mieli drukowanej książeczki.


OPŁATY CZYNSZOWE należy wpłacać na konto Bank KBS 82 8591 0007 1020 0054 5631 0032 .

W roku 2021 opłaty wynoszą:

  1. Opłata eksploatacyjna na podstawie uchwały Rady Nadzorczej  indywidualnie dla poszczególnych nieruchomości od 1,70 zł/mdo 3,30 zł/m2/ miesiąc.
  2. Opłata eksploatacyjna dla garaży w budynkach mieszkalnych od 2,6 zł/mdo 2,90 zł/mna miesiąc w zależności od tego w którym budynku garaż jest usytuowany.
  3. Opłata na fundusz remontowy nieruchomości dla garaży w budynkach mieszkalnych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej indywidualnie dla poszczególnych nieruchomości  od 0,90 zł/m2 do 1,70 zł/m2/miesiąc.
  4. Opłata za eksploatację dźwigów od osoby na miesiąc od 6 do 12 zł na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.
  5. Podstawowa opłata na fundusz remontowy wynosi łącznie 0,90 zł/m2 ( za wyjątkiem budynków dla których na wniosek mieszkańców opłaty są zróżnicowane).
  6. Opłata z tytułu podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne i garaże ustalana jest na podstawie decyzji Urzędu Miasta Krakowa.
  7. Opłata za punkt świetlny w piwnicy i w pomieszczeniu dodatkowym 2,20 zł/m-c/netto/ - na podstawie decyzji Zarządu SM"M-P" z dnia 1.01.2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/2008 Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2008 r od dnia 1.05.2009 obowiązują indywidualne zaliczki na koszty centralnego ogrzewania dla poszczególnych mieszkań.

Obowiązujące  opłaty niezależne od spółdzielni:

  1. Za 1 m3 wody i odprowadzenie ścieków - 11,00 zł. Podstawą zmiany ceny jest nowa taryfa obowiązująca w Gminie Miejskiej Kraków od 24.05.2021.
  2. Za wywóz nieczystości opłaty ustalone są na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLV/1197/20  z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 złote za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono wysokość miesięcznej stawki podwyższonej, która wynosi 46,00 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Opłatę należy wnosić do 25-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Od nieterminowych opłat na podstawie statutu naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Od  6 maja  2022  odsetki wynoszą 10,75 % w skali roku.

Opłaty można wnosić w kasie spółdzielni bez dodatkowych opłat od poniedziałku do piątku w godzinach 930 -1400
oraz dodatkowo we wtorki w godzinach od 1430-1630.


I N F O R M A C J A

Informuje, że w przypadku niskich dochodów przypadających na jednego członka rodziny można starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 Wnioski w tej sprawie przyjmuje Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa procedura SO-15.

 os. Zgody 2 Telefon: 12 616 89 85

ul. Stachowicza 18 – tel 12 616 50 21

 Kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego

– dodatek przysługuje gdy średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny zamieszkałego we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskany w okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku nie był wyższy niż:

 W rodzinie jednoosobowej – kwota dochodu: 2066,99 zł/ miesiąc

 W rodzinie wieloosobowej – kwota dochodu: 1550,24 zł/ miesiąc

Dodatkowym kryterium jest powierzchnia użytkowa lokalu.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ