Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Opłaty czynszowe

Kraków, dnia 07.09.2021r

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie informuje o możliwości rezygnacji z otrzymywania papierowej książeczki opłat czynszowych, w szczególności wszystkim osobom które dokonują płatności elektronicznych np. przez Internet.

W związku z powyższym zwracamy się aby osoby zainteresowane rezygnacją z papierowej książeczki opłat czynszowych dostarczyły do skrzynki Spółdzielni lub przesłały na adres mailowy: sekretariat@sm-mp.pl pisemne oświadczenie o rezygnacji.

Oświadczenie można tu wydrukować.

Mieszkańcy którzy przedłożą oświadczenie nie będą mieli drukowanej książeczki.


OPŁATY CZYNSZOWE należy wpłacać na konto Bank KBS 82 8591 0007 1020 0054 5631 0032 .

W roku 2019 opłaty wynoszą:

  1. Opłata eksploatacyjna na podstawie uchwały Rady Nadzorczej  indywidualnie dla poszczególnych nieruchomości od 1,30 zł/mdo 3,10 zł/m2/ miesiąc.
  2. Opłata eksploatacyjna dla garaży w budynkach mieszkalnych od 2,5 zł/mdo 3,10 zł/mna miesiąc w zależności od tego w którym budynku garaż jest usytuowany.
  3. Opłata na fundusz remontowy nieruchomości dla garaży w budynkach mieszkalnych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2016 z dnia 26.04.2016 indywidualnie dla poszczególnych nieruchomości  od 0,60 zł/m2 do 0,90 zł/m2/miesiąc.
  4. Opłata za eksploatację dźwigów od osoby na miesiąc od 5 do 8 zł na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.
  5. Podstawowa opłata na fundusz remontowy wynosi łącznie 0,90 zł/m2 ( za wyjątkiem budynków dla których na wniosek mieszkańców opłaty są zróżnicowane).
  6. Opłata z tytułu podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne i garaże ustalana jest na podstawie decyzji Urzędu Miasta Krakowa.
  7. Opłata za punkt świetlny w piwnicy i w pomieszczeniu dodatkowym 2,20 zł/m-c/netto/ - na podstawie decyzji Zarządu SM"M-P" z dnia 1.01.2012 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 14/2008 Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2008 r od dnia 1.05.2009 obowiązują indywidualne zaliczki na koszty centralnego ogrzewania dla poszczególnych mieszkań.

Z dniem 1 stycznia 2020 nie ulegają zmianie obowiązujące następujące opłaty niezależne od spółdzielni:

  1. Za 1 m3 wody i odprowadzenie ścieków - 10,34 zł. Podstawą zmiany ceny jest nowa taryfa obowiązująca w Gminie Miejskiej Kraków od 24.05.2019.
  2. Za wywóz nieczystości opłaty ustalone są na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXVIII/1313/13 z dnia 6 listopada 2013. Wysokość opłat jest zróżnicowana dla każdej nieruchomości. Jej wysokość znajdziecie Państwo na indywidualnych wydrukach czynszowych.

Opłatę należy wnosić do 25-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Od nieterminowych opłat na podstawie statutu naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Od 1 stycznia 2016 wynoszą 7 % w skali roku.

Opłaty można wnosić w kasie spółdzielni bez dodatkowych opłat od poniedziałku do piątku w godzinach 930 -1400
oraz dodatkowo we wtorki w godzinach od 1430-1630.


I N F O R M A C J A

Informuje, że w przypadku niskich dochodów przypadających na jednego członka rodziny można starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 Wnioski w tej sprawie przyjmuje Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa

 os. Zgody 2 Telefon: 12 616 89 85

ul. Stachowicza 18 – tel 12 616 50 21

 Kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego

– dodatek przysługuje gdy średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny zamieszkałego we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskany w okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku nie był wyższy niż:

 W rodzinie jednoosobowej – kwota dochodu: 1 925 zł/ miesiąc

 W rodzinie wieloosobowej – kwota dochodu: 1 375 zł/ miesiąc

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ