Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Informacja dla nabywających mieszkanie w zasobach SM „Mistrzejowice-Północ”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” uprzejmie prosi nabywców lokalu o kontakt ze Spółdzielnią, pokój nr 3 w sprawie deklaracji przystąpienia /lub nie/ do Spółdzielni. Ma to istotne znaczenie przy rozliczeniu mieszkania /wydanie nowej książeczki opłat, naliczenie czynszu, (tel.: 12 648 23 19).

W związku z wejściem z dniem 9 września 2017 roku zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali staja się z mocy prawa członkami spółdzielni.

Osoby posiadające odrębną własność do lokalu mają prawo dobycia członkiem spółdzielni , jednak w ich przypadku wymagane jest zadeklarowanie chęci zostania członkiem spółdzielni.

Zmiany przepisów znoszą obowiązek wpłaty udziałów i wpisowego. Przyjęcie w poczet członków spółdzielni odbywa się bez opłat.

Jednocześnie informujemy, że osoby nie będące członkami Spółdzielni, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz obowiązującym Statutem Spółdzielni nie mają prawa do pożytków i innych przychodów Spółdzielni. W związku z tym osoby te pokrywają pełne koszty eksploatacji i utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, jak również koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni, a sfinansowanych nadwyżką bilansową, którą Walne Zgromadzenie może przeznaczyć co roku na zasilenie kosztów eksploatacji, funduszu remontowego lub na inwestycje Spółdzielni.


Zakres czynności Dla gospodarza domów mieszkalnych

I. Zależność służbowa:

Gospodarz domów mieszkalnych podlega bezpośrednio administratorowi osiedla.

II. Podstawowe obowiązki:

Do podstawowych obowiązków gospodarza domów mieszkalnych należy:

1. usuwanie/ zamiatanie, zbieranie, zmywanie / odpadów i innych zanieczyszczeń z

pomieszczeń i urządzeń budynków przeznaczonych do ogólnego użytku np.: klatki

schodowe, korytarze, kabiny dźwigowe, suszarnie, strychy, piwnice, wózkownie itp.

2. usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z niezabudowanej części nieruchomości w zakresie przypisanym do obsługiwanego budynku tj. z przejść, bram, chodników i polowy jezdni na odcinku ulicy położonej wzdłuż terenu objętego obowiązkami gospodarza domu.

3. oczyszczanie we wczesnych godzinach rannych ze śniegu, lodu, błota niezabudowanej części nieruchomości, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych. Usuwanie śliskości z chodnika i jezdni przypisanych do obsługiwanego budynku oraz pryzmowanie śniegu po opadach .

4. pielęgnacja zieleńców, kwietników różanek itp. zarówno na terenie nieruchomości jak i przed nią oraz ich ochrona przed deptaniem w zakresie przypisanym do obsługiwanego budynku.

5. wykonywanie bieżących czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenu nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, w zakresie ustalonym przez organy Państwowego Inspektora Sanitarnego, stosownie do wytycznych tych organów i poleceń przełożonych.

6. bezzwłoczne zawiadamianie przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub o wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych oraz podejmowanie doraźnych środków niezbędnych do ochrony mieszkańców przed niebezpiecznymi dla życia lub mienia skutkami uszkodzeń lub wadliwego działania tych urządzeń.

7. dbałość i należyty stan narzędzi przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości oraz dezynfekcja kontenerów do gromadzenia odpadów i zawiadamianie przełożonego o konieczności ich wymiany .

8. natychmiastowe zawiadamianie przełożonego o rażących lub uporczywych wypadkach naruszania Regulaminu Porządku Domowego a zwłaszcza o przypadkach dewastacji i wandalizmu ze wskazaniem sprawcy.

9. bezzwłocznie zawiadamianie przełożonego o stwierdzonych faktach nie wykonania przez jednostki MPO obowiązku wywozu nieczystości.

10. gaszenie światła w odpowiednich porach na klatkach schodowych, korytarzach, w bramach i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców oraz gaszenie lamp z oznaczeniami numerycznymi nieruchomości.

11. usuwanie z budynków oraz pomieszczeń do ogólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek, napisów i rysunków umieszczanych bez zgody Zarządu Spółdzielni i niezwłocznie informowanie o tym fakcie przełożonego.

12. czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściami do klatek schodowych lub w wiatrołapach.

13. dokonywanie odczytów wodomierzy w mieszkaniach obsługiwanych budynków w terminach wskazanych przez Spółdzielnię / dwa razy w roku/.

14. dopilnowanie zamykania skrzynek bezpiecznikowych, tablic energetycznych, skrzynek z kurkami gazu, włazów na dach

15. wykonywanie innych poleceń przełożonego.

III. Zakres czynności:

1. codzienne sprzątanie i usuwanie nieczystości wewnątrz obsługiwanego budynku i na zewnątrz

2. raz na kwartał mycie okien z parapetami od wew. i zew., lamperii malowanych na olejno, kaloryferów, balustrad oraz drzwi / w IV kwartale mycie okien w listopadzie /.

3. utrzymanie czystości w śmietnikach wolnostojących i komorach zsypowych, codzienne usuwanie nieczystości z powierzchni śmietników i zsypów i opróżnianie koszy na nóżkach.

4. zmywanie chodników, jezdni, parkingów i placów wodą na polecenie przełożonego.

5. na bieżąco oczyszczanie kaloryferów z nieczystości.

6. mycie lamperii i schodów na parterach w razie konieczności codziennie.

7. mycie klatek schodowych 2 razy w miesiącu i każdorazowo w razie konieczności z dodatkiem środków dezynfekujących.

8. garbienie całego terenu zielonego przyległego do obsługiwanego budynku po okresie zimowym a jesienią na bieżąco oraz na polecenie przełożonego / np. po koszeniu trawy /.

9. drobne renowacje zniszczonych fragmentów trawnika, spulchnianie gleby i sianie trawy.

10. odchwaszczanie żywopłotu i klombów kwiatowych, krawężników przy chodnikach, opasek wokół budynków oraz spulchnianie gleby.

11. bieżące obmywanie wodą i środkami dezynfekującymi pojemników na śmieci

12. zawiadamianie przełożonego o przypadkach nie wywożenia nieczystości przez MPO

13. branie udziału w naradach i szkoleniach

14. przechowywanie kluczy do suszarń, wózkowni / jeżeli klucze znajdują się u lokatorów posiadać wiedzę kto jest w ich posiadaniu /.

15. informowanie przełożonego o niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu pomieszczeń wspólnego użytku przez lokatorów.

16. bieżące zawiadamianie przełożonego o osobach przebywających w zasobach Spółdzielni oraz zgłaszanie pustostanów.

IV. Zakres uprawnień:

Gospodarz domów mieszkalnych uprawniony jest do:

1. kontroli komórek lokatorskich pod względem prawidłowego ich wykorzystania i czystości.

2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przy udziale przełożonego.

3. reagowanie na niszczenie mienia Spółdzielni i przypadki wandalizmu oraz ustalanie sprawców.

V. Zakres odpowiedzialności:

Gospodarz budynków mieszkalnych odpowiada za :

1. czystość i porządek w obsługiwanym budynku i na przyległym terenie

2. terminowe zgłaszanie zauważonych awarii, usterek i zniszczeń.

3. terminowe doręczanie wszelkiej korespondencji wychodzącej ze Spółdzielni

4. wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.

Czynności kontrolne :

Gospodarz budynków mieszkalnych uprawniony jest do bieżącej kontroli obsługiwanej nieruchomości pod względem czystości, sprawności urządzeń elektrycznych, dźwigowych, zabezpieczenia wymienników ciepła, wodomierzy itp. oraz do przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowego użytkowania pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ